Saturn - slnečné božstvo 'tisícich' mien

20. 03. 2016 16:21:01
Skrytý odkaz na Saturn je "schovaný" v symbolike starovekých božstiev, ktoré boli uctievané starobylými kultúrami na celom svete.

Iao je gnostický výraz a je aspektom alebo menom pre židovského Boha Jahveho či Jehovu. Je to jeden zo siedmych archontov ('vládcov') spomínaných v starovekých gnostických textoch; archonti sú božstvá, ktoré podľa gnostikov stoja medzi človekom a transcendentným Bohom. Zo vzývania helenistického kňazstva vyplýva, že Iao je archontický boh vo svojej podstate podobný Jahvemu či rovno s ním totožný: "Vyvolávam ťa... démon démonov, boh bohov, pán duchov, nepotulný Eón, Iao ouei, načúvaj môjmu hlasu..."


Iao bolo pre Chaldejcov a Feničanov mysteriózne meno pre Dionýza, boha vína, úrody, plodnosti a zábavy. Starorímsky novoplatónsky filozof Macrobius považoval Iao za slnko (Sol) a za boha Dionýza. Starogrécky historik Diodórus stotožnil v prvom storočí pred Kristom hlavné mysteriózne božstvo Iao s Jehovom.


Iao je egyptské, chaldejské a fenické pomenovanie pre božstvo, ktoré je reprezentované či stotožňované so slnkom. Dionýzos je najvyšší starogrécky boh Zeus, Zeus je slnko, slnko je Iao, Iao je Jehova. Iao reprezentuje slnko či ducha slnka, je to božské slnko; je to Helios Noetos.


Iao bolo podľa Macrobia mysteriózne pomenovanie pre slnečného boha menom Adonis. Adonis či Adónis je postava z orientálnej, gréckej a rímskej mytológie, ktorá bola pôvodne považovaná za boha plodnosti v starovekej Sýrii a Fenícii. Adonis bol na Cypre nazývaný AO (alfa a omega, predstavuje začiatok a koniec). V sumerskej mytológii Adonis predstavoval obdobu božstva rastlinstva menom Dumuzi - Tammuz. Iao je Adonis, Aos, starogrécky boh posmrtného života, vegetácie a plodnosti Osiris či Usir.


Saturn je archont Iao a dôležité staroveké božstvo Blízkeho východu zvané El. El je semitské slovo znamenajúce "boh" či "božstvo". Je starovekou slabikou reprezentujúcou slnko. Slovo Saturn je taktiež zložené zo slabík reprezentujúcich slnko. Feničania považovali El - Saturn za ich primárne božstvo. Kresťanský biskup Eusebios povedal, že El - slovo použité aj v Biblii ako meno 'Boha' - označovalo Saturn. El bolo obľúbeným božstvom Kanaánitov a Izraelitov, ktoré predstavovalo starorímskeho boha času menom Saturn či Saturnus. El, slnečný boh Sýrianov, Egypťanov a Semitov, je staroegyptský boh púšte a neskôr boh zla Sutech, Set či Seth. Seth = biblický Satan. El, Seth, Kiyun či Chiun predstavujú to isté božstvo. El súvisí s pomenovaním Izrael či Israel = Is-Ra-El; Is je bohyňa Isis, manželka slnečného boha Osirisa, Ra (Ré) je egyptský slnečný boh a El je slnko; slovo Israel (Izrael) odkazuje na Saturn.


El je Elios, starogrécky solárny boh Helios a Iahoh. Iahoh je fenický Iao. Fenický Iao bol jediným "synom" (syn = angl. son = sun - slnko) Saturna a bol zároveň gréckym bohom sveta Kronosom. Meno Kronos pochádza zo slova Krana = 'creating' (tvorenie); Kronos bol bohom rozsievania semena, dohliadal na prírodu a poľnohospodárstvo. Bol stotožňovaný s rímskym bohom úrody Saturnom a bol známy aj ako boh času (Khronos = čas).


Saturn ako kozmický objekt je považovaný za slnko. Množstvo starovekých i moderných zdrojov stotožňuje Saturn s Mithraickým slnkom. Mithras bol v staroveku chápaný ako boh slnka a svetla, ako vládca univerza. Astronóm Ptolemájos povedal, že obyvatelia regiónu nachádzajúceho sa medzi Indiou a Stredným východom, vrátane Babylonie a Asýrie, uctievali Saturn pod menom Mithras Helios.


Slovo Solomon (Šalamún) v sebe obsahuje tri slabiky reprezentujúce slnko, a to Sol, Om, On. Šalamúnov chrám mal mať tvar kocky (kocka je symbolom Saturna). Biblický kráľ Šalamún symbolicky predstavuje Saturn.


Americký mytológ David Talbott vo svojej knihe zvanej The Saturn Myth (Saturnský mýtus) píše, že Saturn dnes rozpoznajú iba tí, ktorí vedia, kde ho hľadať; hovorí, že pred pár tisíc rokmi Saturn ako slnko dominoval našej nebeskej oblohe (pred kozmickou katastrofou) a celkovo vládol tzv. Zlatému veku. Po kozmickej katastrofe sa stal 'Čiernym slnkom', symbolickým vládcom podsvetia.


Boh plodnosti Bel (Baal) bol v staroveku považovaný za Saturn alebo za Sol (slnko). Bol považovaný za 'Princa' a 'Pána Zeme'. Bel či Baal predstavoval boha Kronosa. Baal bol tiež pohanský Moloch ('Kráľ'), ktorého uctievanie si vyžadovalo ľudské obete, zvlášť obetovanie detí. Baal predstavuje etiópskeho boha menom Siva.


S pánom času Kronosom úzko súvisí indický boh času Kála, ktorý býva stotožňovaný s hinduistickým bohom smrti menom Jáma. Kronos = Kála = Jáma = Saturn.


Arménske texty nazývajú Saturn menom Zurvan. Zurvan bol považovaný za boha nekonečného času a priestoru a za primordiálne božstvo tvorenia. Zurvan = Kronos. Podľa Ptolemája obyvatelia Perzie a Mezopotámie uctievali Kronosa pod menom Mithras Helios.


Adam bol podľa knihy Genesis prvým človekom. Bolo to najskôr všeobecné označenie, až neskôr sa toto slovo začalo používať ako vlastné meno. Gréci vyslovovali slovo Adam ako Adan. Adan je Adanus. Adanus predstavoval Kronosa či Saturna. Anglický učenec Theophilus Gale povedal, že učenci označovali Saturn rôznymi menami ako napríklad Noe, Abrahám, Adam a podobne.
Spojitosti medzi Adamom a Saturnom sú pôsobivé a presvedčivé. Adam bol nazývaný ako "Syn boha", Saturn bol nazývaný ako "Syn nebies". Adam je známy ako "prvý človek", Saturn ako "prvý otec". Adam bol vytvorený z prachu, hliny a zeme, matka Saturna bola nazývaná Cybel/Tellus, Zem. Adam ako prvý začal obrábať pôdu, Saturn naučil ľudstvo poľnohospodárstvu a je známy ako boh zasievania a úrody. Saturn pohltil svoje deti, Adam skazil svoje potomstvo. Boh vyhnal Adama z raja, Saturn bol zbavený svojej nadvlády. Adamove schovávanie sa pred tvárou Boha reprezentuje cudzojazyčné slovo 'sature', pre Židov slovo 'satar' znamená 'schovávať sa'. Pobyt Adama a Evy v raji symbolicky predstavuje Zlatý vek pod nadvládou Saturna.
Adam je solárny boh Saturn. Adam, Abrahám a Izrael boli len iné mená pre Saturn.


Kain, ktorý zabil svojho mladšieho brata Ábela, bol prvým synom Adama a Evy. Eva však zároveň povedala Adamovi, že Kainov otec je 'Pán'. 'Pánom' je myslený Adon (Adoni/Aton) a Adon bol sumerský boh múdrosti, umení a podzemného oceánu Abzu Enki. Enki bol v staroveku stotožňovaný so Saturnom a hadom v rajskej záhrade Satanom. Enki povedal, že je hlavou medzi všetkými vládcami, že je otcom všetkých cudzích zemí. Enki je spájaný s kráľom Saturnom, Kronosom v gréckej tradícii a so Satanom - diablom, ktorého označenie (Satan) je úpravou slova Saturn. Enki = Saturn = Satan = Adon = Aton, staroegyptský boh slnka.


Biblická postava, patriarcha Abrahám, bol synom Teracha (Táreho), Saturn bol synom matky Terra. Abrahám si vzal vlastnú sestru, ktorej meno značí Hviezdu, Saturn si vzal vlastnú sestru, ktorá bola Hviezdou. Obaja ponúkli na obetovanie svojho milovaného syna. Meno patriarchu Abraháma je synonymom pre slovo Izrael, meno boha Saturna znamená podľa Feničanov Izrael.


Španieli používajú pre čerta výraz El Diablo. El Diablo = Diabol = Satan = Saturn.


V sumerských, babylonských a asýrskych verziách príbehov je spasiteľským božstvom Enki či Ea, boh vody. Podľa babylonského spisovateľa Berossusa je spasiteľom boh Kronos (Saturn).


Mezopotámsky, asýrsko-babylonský a kanaánitský rybí boh plodnosti Dagon má mnoho mien. Je známy napríklad ako Oannes, o ktorom Berossus povedal: "Celé svoje telo mal rybie, hore pod rybou hlavou mal vyrastenú ľudskú [hlavu], jeho nohy boli ľudské a vyrastali z rybieho chvosta. Hlas netvora bol taktiež ľudský... Vyučoval ľudí vedám a umeniu a rôznym remeslám, učil, ako zakladať mestá a chrámy, ako ustanovovať zákony a hranice pozemkov; taktiež im ukázal, ako siať a ako zbierať úrodu a vôbec všetko, čo človek potrebuje k dennému životu." Je jedným a tým istým bohom ako sumerský boh vôd Enki či Ea, najstarší syn boha Anu, sumerského otca-boha. Jeho ďalšími menami sú Ya, Yaw alebo Yam. Enki sa stal bohom Jahvem v knihe Genesis. Kresťanstvo zrecyklovalo staré námety a príbehy s Enkim a použilo postavu Ježiša Krista. Ježiš je porovnávaný s Jahvem zo Starého zákona.
Etymologieum Magnum hovorí, že Dagon bol Saturn. Dagon je Oannes, rybí boh, ktorý je Saturnom.
Rímski kňazi nosia na hlave ozdobu reprezentujúcu Dagona. Symbolizuje to aj Tammuza, Osirisa a Baala. Pápežova mitra v podobe rybej hlavy s otvorenými ústami, jeho oblečenie a žezlo sú tými istými prvkami, aké nájdeme pri Tammuzovi či Osirisovi.


Symbol ryby je obraznou reprezentáciou gréckeho slova Ichthys, ktoré sa používalo ako akronym pre Iesous - Christos - Theou - Yios - Soter, znamenajúc 'Ježiš Kristus, Boží Syn, Vykupiteľ'. Jesus (Ježiš) = Ieous = Ihsous = Iesus. Slovo Jesus vzniklo v sedemnástom storočí nahradením písmena I za J v latinskom slove Iesus.


Dionýzos je starogrécke a starorímske božstvo, ktoré má korene v starom Egypte. Bolo veľmi skoro predstavené Grécku buď priamo Egyptom, kde bol Dionýzos uctievaný ako Mises, alebo Feníciou, kde bol uctievaný pod menom Ies. Ies = Iesous = Jesus. Dionysus (Dionýzos) = Jesus (Ježiš).
Grécke slovo Christos znamená 'pomazaný'. V hebrejskom jazyku sa 'pomazaný' povie Messiah; toto slovo je odvodené zo slova Messeh, ktoré odkazuje na krokodíla (v egyptskom panteóne krokodíla predstavuje Sobek, rozporuplný boh Nílu (vody), úrody a plodnosti, ktorý bol pôvodne považovaný za démona) a tuk z krokodíla, ktorým bývali posväcovaní egyptskí faraóni. Christos = Christ (Kristus). Dagon (heb.) v preklade znamená ryba a tiež Messiah (Mesiáš, spasiteľ, prekladá sa aj ako Kristus).


Theou = Dyaus Pita = Zeus Pater (z ktorého máme Dios, Theous) = Deus Pater = Dies Pater = Dīs Pater, rímsky boh podsvetia, neskôr stotožnený s Plutom a Hádom.
Yios = Helios = Elios = Dios = Sun (slnko). Helios bol zvaný aj Dionýzos a predstavuje Saturn.

Grécky boh Pan bol považovaný za vládcu všetkých bohov. Britský okultista Aleister Crowley povedal, že boh Pan je demiurgom ('tvorcom', 'stvoriteľom'). Tajná okultná spoločnosť Fraternitas Saturni (Saturnské bratstvo) považuje za demiurga planétu Saturn. Pan býva stotožňovaný so Satanom. Bol tiež bohom lesov, lovcov a pastierov a hral na flautu rovnako ako indický boh Kršna. Kršna zvádzal ženy v lese rovnako ako Pan zvádzal nymfy. Boh či bohočlovek obdarený zázračnými schopnosťami Kršna má podobný životný príbeh ako kresťanský Ježiš Kristus, ktorý mal nadprirodzené schopnosti. V hebrejskej abecede znamená každé písmeno zároveň číslo. Ak prepíšeme do hebrejskej abecedy slovo Krišnah (Kršna) a každému písmenu priradíme príslušnú numerickú hodnotu, dostaneme číslo 666 - znamenie šelmy, solárne číslo spájajúce sa so Saturnom. Sú to tie isté božstvá uctievané v rôznych kultúrach pod inými menami. Pan = Anu = Satan = Christ (Kristus) = Krishna (Kršna).


Rusko-židovský vedec Immanuel Velikovsky dospel k záveru, že hinduistický boh Brahma predstavuje planétu Saturn. Brahma je 'stvoriteľom vesmíru' rovnako ako Saturn, je demiurgom zrodeným z kvetu lotosu. Trvanie vesmíru je ohraničené a rovné dĺžke života Brahmu. Je bohom obety. Jeho synom je prvý človek.


Feničania a Sýriania nazývali Kronosa výrazmi El, Bel a Bolaten. Boh El bol hlavným bohom semitskej rasy, pre Hebrejcov známej ako Hael (Hel).

Jedným z mnohých posvätných mien, ktorými bol volaný sumerský a babylonský boh potravy a vegetácie Tammuz alebo Nimrod v mystériách po svojej smrti, bolo meno Oannes. Staroveký Tammuz je jedným z najdôležitejších prototypov Krista. Je to boží človek, inkarnácia božstva, ktoré sa narodí ako človek, zomrie v behu času a znovu sa zrodí. Tammuz je slnečný boh, ktorého predstavuje biblický Ježiš Kristus. Tammuz nesie tyč v tvare písmena Tau, ktorá sa vyskytla aj v Egypte.
V starom Egypte bol Tammuz známy ako Osiris a jeho žena Ištar bola známa ako Isis či Eset, archetyp manželky a matky. Osiris a Isis mali syna menom Horus, ktorý bol uctievaný ako slnečný boh. Gréci a Asýrčania ho poznali pod menom Adonis a Rimania pod menom Saturn. Tammuzova manželka Ishtar (Ištar) = Easter (z angličtiny, predstavuje 'Veľkú noc'). Ištar je známa ako 'Kráľovná nebies' a je ekvivalentom sumerskej bohyne plodnosti, lásky a vojny Inanny. Tammuz, staroveký babylonský slnečný boh, bol v iných kultúrach známy ako Mithra, Osiris, Horus, Adonis či Saturn. Egyptský boh Osiris predstavuje planétu Saturn, gréckeho boha Kronosa, babylonského Tammuza.


Azazel je pojem tradične chápaný ako 'obetný baránok' a v niektorých náboženských tradíciách ako judaizmus, kresťanstvo či islam je to meno pre padlého anjela alebo démona, ktorý býva stotožňovaný so Satanom. Niektorí bádatelia ho považujú za démona púšte a smrti. Arabi, Peržania a Babylončania ho poznajú pod menom Kaiwan. Azazel predstavuje pohanskú modlu Saturn. V knihe Isis Unveiled (Odhalená Isis) od okultistky menom Helena Petrovna Blavatská sa spomína, že Azazel je boh Moloch a tiež démon Samael.
Azazelova magická pečať je identická s pečaťou planetárneho boha Saturna.


Azazel predstavoval padlú hviezdu - Lucifera, nazývanú tiež Azzael, Azza či Uzza. Helena Petrovna Blavatská tvrdila, že Lucifer a Satan je jedna a tá istá bytosť a že nás ovláda skrz myseľ.


Azazel predstavuje islamského Boha menom Alah či Alláh, najvyššiu božskú bytosť v islame. Jeho ďalšími menami sú: Angra Nainyu, 'Princ zla', Ašur, Osiris, Kronos, Saturn.


V antropozofii sa stretávame s pojmom Sorat. Sorat je slnečný démon, bytosť pôsobiaca za číslom 666, za Antikristom. Je to manipulátor vedomia. Na hlave má dva rohy podobne ako Baránok, ktoré sú znamením slnečného démona. Snaží sa strhnúť človeka do priepasti. Zástupy slnečného démona majú tvoriť ľudia, ktorí prepadli hmote. Je to pán ničenia, pán smrti. Sorat nie je nik iný ako slnečné božstvo Saturn.


Aiwass - entita, ktorá britskému mágovi Aleisterovi Crowleymu nadiktovala v roku 1904 v Egypte celú Knihu zákona, prorocké thelemické dielo odkazujúce k novému veku, sa podľa Crowleyho slov rovná "solárno-falicko-hermetickému Luciferovi, diablovi, Satanovi či Haditovi nášho konkrétneho kusu hviezdneho kozmu." Táto bytosť je podľa neho tým, kto stvoril bohov našej rasy a kto vyučoval zasväcovaniu. Charles Stansfeld Jones alias Frater Achad, Crowleyho magický syn a zasvätenec magického rádu Argenteum Astrum, ktorého zakladateľom bol Crowley, o Aiwassovi povedal: "Aiwass je celkom zjavne nepriateľom ľudstva, a ako taký by tiež mal byť rozpoznaný, ak bude správne ohodnotený tento nový systém [učenie Thelemy], schválne vymyslený tak, aby priviedol ľudský rod k sebazničeniu."


V aztéckej mytológii je Huitzilopochtliho slnečným bohom, bohom vojny a ľudských obetí, ktorého bolo nutné živiť srdcami a krvou vojnových zajatcov. Bol hlavným bohom kmeňa Aztékov. Bol označovaný ako 'Modrý nebešťan' a 'Kúzelník, ktorý vracia svetlo'. U Aztékov máme mnoho bohov, ktorí súvisia so slnkom, svetlom, obeťami, smrťou, podsvetím a úrodou.


V mytológii Aztékov sa spomínajú kozmické katastrofy, ktoré postihli našu Zem a sú spojené so slnečným božstvom. Svet bol podľa starých prameňov kedysi zničený vetrom, ohňom a potopou. Podľa Davida Talbotta bol do kozmickej katastrofy masívne zapojený prastarý slnečný Saturn. Súčasná epocha, v ktorej žijeme, má byť podľa legendy zničená veľkým zemetrasením.


Starí Slovania uctievali bohov, ktorí boli známi pod viacerými menami, avšak často títo bohovia reprezentovali jedného a toho istého boha. Dažboh či Dabog bol slnečný boh, resp. slnečný syn. Meno boha Chorsa pochádza od iránskeho slnečného boha Chursída a bol mu obetúvaný kohút symbolizujúci príchod dňa a oheň. Slovanský boh Jarovít bol bohom-vládcom, premožiteľom, pánom úrody rovnako ako Saturn. Radegost bol solárnym bohom, ktorý mal aj bojovú funkciu. Rod bol známy ako boh osudu a stvoriteľ sveta. Stribog bol považovaný za hlavného nebeského boha. Svantovit bol bohom úrody, boli mu obetúvaní ľudia. Svarog bol boh ohňa a svetla, jeho meno je odvodené od staroindického svar - slnko, svetlo. Veles bol bohom podsvetia, úrody a čarodejníkov. Slovanské božstvá, tak ako aj všetky ostatné, odkazujú na slnečného demiurga Saturna.


Záver

V článku bola spomenutá hŕstka božstiev, ktoré reprezentujú Saturn. Odkazov je však nesmierne veľa a nájdeme ich po celom svete, v každej starej kultúre a národe.


Ďalšie články o Saturne nájdeš tu.

---

Ďalšie informácie nájdeš na facebook stránke "Strážca poznania" - klikni tu.

KONIEC.

Autor: Mário Oláh | neděle 20.3.2016 16:21 | karma článku: 20.67 | přečteno: 1631x

Další články blogera

Mário Oláh

Minimalis trilógia lucidného letmosnívania

Lucidné snívanie, či tiež bdelé, živé alebo vedomé snívanie, je snívanie, kedy si snívajúci uvedomí, že sníva sen. Snové prostredie lucidného sna sa potom stáva miestom, v ktorom sa dajú získavať rôzne vedomé skúsenosti a zážitky.

25.4.2019 v 14:56 | Karma článku: 8.10 | Přečteno: 191 |

Mário Oláh

Osiris, mozgová šišinka, býčie zápasy, znak amerického dolára, Vesica piscis, slon Dumbo

V rámci "seriálu" o okultnej symbolike a okultnej anatómii tu máme drobný "rozbor" šiestich "vecí:" boha Osirisa, mozgovú šišinku v symbolike, býčie zápasy, znak US dolára, oválnu Vesicu piscis a disneyovského slona Dumba.

16.4.2019 v 10:03 | Karma článku: 9.25 | Přečteno: 292 | Diskuse

Mário Oláh

Tensegrita: moderná verzia magických pohybov dávnych žrecov

Tensegrita predstavuje mierne upravené magické pohyby dávnych čarodejníkov starého Mexika, ktoré verejne vyjavil juhoamerický antropológ a spisovateľ Carlos Castaneda v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia.

4.4.2019 v 11:29 | Karma článku: 9.48 | Přečteno: 275 | Diskuse

Mário Oláh

Zápis z magického denníka Fratera Saepesa - XXXII.XIII.MMXVIII

Po necelom roku od zverejnenia posledného zápisku Fratera Saepesa mi tajnostkár Frater Saepes konečne dovolil zazdieľať kravinky, ktoré si semipoctivo zapísal do svojho zápisníčka.

13.2.2019 v 14:24 | Karma článku: 12.82 | Přečteno: 260 |

Další články z rubriky Ostatní

Beata Krusic

Zvláštní rozhodnutí v kauze MUDr. Davida Ratha

Dnes tedy padlo pravomocné rozhodnutí v kauze DR, na jejíž výsledek už mnoho let česká veřejnost čeká a po dnešním dnu se její určitá část i raduje. David Rath byl shledán vinen.

26.6.2019 v 23:16 | Karma článku: 8.11 | Přečteno: 198 | Diskuse

Jakub Beznoska

Tak se Rath nakonec dočkal...

Už to vypadalo, že Rathova kauza vyšumí do ztracena a trestu se bývalý hejtman nakonec vyhne. Ale není tomu tak...

26.6.2019 v 20:58 | Karma článku: 18.05 | Přečteno: 349 | Diskuse

Katerina Kaltsogianni

Jsem příšerná lochneska

Už musím s pravdou ven. Jsem příšerná, mám břicho, mám stále ta ohromná prsa, prasklou kůži na noze a rozseknutý palec z moře. Nechávám si růst vlasy, takže chodím totálně neučesaná, vypadá to moderně. Nemám gelové nehty atd. atd.

26.6.2019 v 17:53 | Karma článku: 14.27 | Přečteno: 348 | Diskuse

Karla Šimonovská - Slezáková

Načeradské obžerství aneb Já ten kolotoč nechtěla strhnout (fotoblog)

Jestli máte rádi jídlo jako já, pořiďte si chalupu pod Blaníkem. Jsou tu totiž výborné hospůdky s domácí kuchyní za super ceny (oproti Praze) a hlavně skvělé letní akce (jen budu asi muset kolem toho Blaníku začít brzo běhat).

26.6.2019 v 15:46 | Karma článku: 16.45 | Přečteno: 434 | Diskuse

David Vlk

Kdo pojede k moři, tomu držka shoří.

Slunko je potvora,takže až se budeme vracet zpět, bude celá naše rodina vypadat jako výprava imigrantů ze Sýrie a já jediný budu zarudle bílý s odlupujícími se třásněmi sloupané kůže, jak svlékající se had škrtič.

26.6.2019 v 14:11 | Karma článku: 27.14 | Přečteno: 967 | Diskuse
Počet článků 169 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1299

0.00 - čas vypršal. Žeby už nastal eón tarotového Blázna?

"Som Nikto, a predsa existujem," prehovoril Frater Neminem.

Nájdeš tu pár článkov o okultizme, satanizme, elitnej pedofílii, demiurgovi Saturnovi, tajných spoločnostiach, globálnej agende, filmovej a hudobnej agende, o psychonautických zážitkoch zmenených stavov vedomia, ďalej zväčša necudné poviedky, "poéziu", zverejnené zápisky z magického denníka Fratera Saepesa, opis snov a iné veci a rôznorodé hovadinky!
Autor si "vyhradzuje" "právo" na prezentáciu svojho pohľadu na svet.
Spravujem na facebooku stránku zvanú "Strážca poznania" (f dole), takže ak si trúfaš, môžeš ju sledovať; informácií, ktoré je vhodné zdieľať, je mnoho.

Najdete na iDNES.cz